Warszawa, 20.12.2013 r.

Zamawiający:

PZHiPTCh „POLSUS”

ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

Oferent: wszyscy wykonawcy

Numer sprawy: 3/2013/DRiW/FAPA

Dotyczy:

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. poniżej 200 000 €, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług restauracyjnych i dotyczących podawania posiłków oraz usług hotelarskich w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim w czasie realizacji I etapu szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacja szkoleniowa „NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13), dla rolników posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2013/DRiW/FAPA jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty złożone przez Wykonawców:

 

Nr części

Nr oferty

Wykonawca - nazwa

Wykonawca - adres

Cena brutto oferty (zł)

Liczba punktów

1

3

D&D Kompleksowa Obsługa Imprez Okolicznościowych Danuta Polak

Brzozie Lubawski 116, 13-306 Kurzętnik

173,88

100

2

6

„MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał spółka jawna

Targowisko Dolne 1 a, 14-260 Lubawa

165,00

100

3

4

Gospodarstwo Agroturystyczna „Zagroda” Wiesława Nowakowska

Grabinek 38A, 14-106 Szyldak

175,00

100

4

5

Gospodarstwo Agroturystyczne Mimoza, Grażyna Ławrynowicz

Krawczyki 2, 11-200 Bartoszyce

167,00

100

5

2

WPPHU Vitalis Tadeusz Kawa

Zastawno 37, 14-420 Młynary

175,00

100

6

1

Lubelski ODR w Końskowoli

ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

175,00

100

 

Uzasadnienie wyboru:

Na każdą część z 6 części zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta. Oferty każdego z wykonawców składających ofertę na daną część uzyskały największą liczbę punktów w oparciu o zastosowane kryteria wyboru – 100% cena i spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszystkie oferty w liczbie 6 (słownie: sześć), zostały złożone w wymaganym terminie i nie podlegały odrzuceniu z powodów formalno-prawnych. Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Umowy w sprawie realizacji wszystkich części zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą podpisywane sukcesywnie od 2 stycznia 2014 r. do najpóźniej 24 stycznia 2014 r. 

Nieprzystąpienie przez wybranych Wykonawców do zawarcia umowy w ww. terminie skutkować będzie uznaniem, iż uchylili się oni od zawarcia umowy i zastosowaniem przez Zamawiającego art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu wraz z punktacją znajdują się poniżej.

  

Ranking ofert według uzyskanej punktacji. Maksymalna liczba punktów, którą mógł otrzymać Wykonawca wynosiła 100.

Pozycja w rankingu

Nr części

Wykonawca - nazwa

Wykonawca - adres

Cena brutto oferty (zł)

Liczba punktów

1

1

D&D Kompleksowa Obsługa Imprez Okolicznościowych Danuta Polak

Brzozie Lubawski 116, 13-306 Kurzętnik

173,88

100

1

2

„MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał spółka jawna

Targowisko Dolne 1 a, 14-260 Lubawa

165,00

100

1

3

Gospodarstwo Agroturystyczna „Zagroda” Wiesława Nowakowska

Grabinek 38A, 14-106 Szyldak

175,00

100

1

4

Gospodarstwo Agroturystyczne Mimoza, Grażyna Ławrynowicz

Krawczyki 2, 11-200 Bartoszyce

167,00

100

1

5

WPPHU Vitalis Tadeusz Kawa

Zastawno 37, 14-420 Młynary

175,00

100

1

6

Lubelski ODR w Końskowoli

ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

175,00

100

 

Informacja o wyborze

Skan listy ofert

Rejestr zmian:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand