W dniu 11 marca bieżącego roku odbyła się uroczystość przyznania nagród Hodowca Producent Roku  w VI już edycji ogólnopolskiego konkursu. Poniżej prezentujemy sylwetki Laureatów tegorocznej gali według kolejności przyznanych miejsc.
HODOWCA ROKU 2009
I MIEJSCE
HENRYK LESIŃSKI prowadzi od lat gospodarstwo rodzinne o powierzchni 1300 ha, gdzie struktura zasiewów dostosowana jest do rozmiarów produkcji zwierzęcej, a nadwyżki sprzedawane są na zewnątrz. Zboża mają największy udział w strukturze upraw, która przedstawia się następująco: pszenica - 700 ha, kukurydza -70 ha, rzepak - 320 ha,  buraki cukrowe - 100 ha, wierzba energetyczna - 15 ha i trwałe użytki zielone - 95 ha.
Produkcja  zwierzęca  w gospodarstwie Pana Henryka to hodowla trzody chlewnej prowadzona pod  kontrolą  użytkowości przez PZHiPTCh „POLSUS”, oraz hodowla bydła mlecznego CZBxHF  prowadzona  pod  kontrolą  użytkowości  przez  PFHBiPM, w ilości 60 krów stada podstawowego oraz odchowana młodzież.
Hodowla trzody pod kontrolą użytkowości  prowadzona jest od 1973 roku. Obecnie stado podstawowe  zarodowej trzody chlewnej  liczy średnio 160 loch, co w poszczególnych rasach stanowi: pbz – 115 loch, duroc – 25 loch, pietrain – 20 loch.  Jednocześnie w budynkach  byłego  PGR Sędzice  dzierżawionego od ANR w Olsztynie prowadzona jest hodowla  towarowa trzody chlewnej w cyklu zamkniętym w ilości 200  loch stada podstawowego  i  4500 tuczników odchowanych w ciągu roku.
W hodowli zarodowej trzody chlewnej do kojarzeń wykorzystuje się knury z importu - obecnie głównie z Austrii. Konsekwentnie prowadzona jest praca hodowlana - selekcja, dobór do kojarzeń, remont stada. W doskonaleniu materiału hodowlanego  wykorzystuje  się  także  wyniki kontroli użytkowości tucznej i rzeźnej uzyskiwane w SKURTCH w Mełnie  dla  knurów stada podstawowego. Dzięki tym działaniom zwierzęta wyhodowane w gospodarstwie Pana Henryka Lesińskiego osiągają wysokie parametry genetyczne i użytkowe, co daje możliwość łatwego sprzedania ich do hodowli na terenie całego kraju. Zwierzęta pochodzące z tego gospodarstwa zdobywają uznanie i są wysoko oceniane na Wystawach Regionalnych jak również na Krajowej Wystawie w Poznaniu. Zdobywają tytuły czempionów, vice czempionów, a także super czempionów. Ilość zdobytych tytułów  i wyróżnień jest bardzo duża. Hodowla jest pod stałą opieką miejscowego lekarza weterynarii, co ułatwia utrzymanie zdrowotności hodowli. Pasze robione są w gospodarstwie na bazie premiksów firm Polsanders i Agrowit Pomorze. Zwierzęta utrzymywane są na podłogach ściołowych. Roczna sprzedaż materiału hodowlanego za 2008 rok wynosi 1338 sztuk w tym:  176  knurów czystorasowych, 229 knurów mieszańcowych, 288 loszek czystorasowych i 645 loszek  mieszańcowych  pbz x wbp . Po przejściu na emeryturę pan Lesiński planuje przekazać gospodarstwo synom, z którymi wiąże nadzieję na kontynuację hodowli rozpoczętej przed wieloma latami. Sam, jak twierdzi, zawsze jest gotów podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z następcami, dla osiągnięcia wybranego celu.
II MIEJSCE
MAREK GRĘŹLIKOWSKI to czołowy hodowca rejonu kujawsko – pomorskiego. Gospodarstwo rolne i hodowlę trzody przejął po rodzicach w 1995 roku.
Obecnie na 40 ha ziemi uprawia głównie zboża przeznaczone pod potrzeby własnej hodowli.
W gospodarstwie jest pięć stad hodowlanych – wbp,  pbz, hampshire, duroc i pietrain o statusie produkcji knurków i loszek. Ogólna liczba loch we wszystkich stadach wynosi 162 szt, oraz 10 knurów stadnych. W hodowli stosuje się zarówno krycie naturalne oraz inseminację. W inseminacji hodowca korzysta z nasienia knurów z SUL w Łowiczu , Bydgoszczy, Wągrowcu , Pętkowic oraz bezpośrednio z nasienia sprowadzanego z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Holandii, Danii, Litwy....
Knury stadne stosowane w kryciu naturalnym zostały wycenione w SKURTCh Mełno. Stada są całkowicie wolne od genu RYR1. Gospodarstwo posiada Certyfikat Zdrowotności Stad PZHiPTCh „POLSUS”. W wszelkich pracach hodowlanych szczególnie z zakresu genetyki i chowu Panu Markowi pomaga syn Piotr.
Od lat hodowca uczestniczy w wystawach zarówno krajowej oraz regionalnych zdobywając  wiele nagród. W roku ubiegłym na wystawie krajowej knurek hampshire zdobył tytuł czempiona a knurek rasy duroc – wiceczempiona. W tym roku na wystawie w Minikowie knurek rasy wbp został czempionem. W ciągu 2008 roku wyprodukowano 366 knurków hodowlanych , które rozprowadzono na SUL – e oraz do odbiorców  indywidualnych i gospodarstw uspołecznionych. Loszki hodowlane w ilości 370 szt sprzedano na hodowle zarodowe na terenie kraju.
Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Nowe oraz  zmodernizowane ,dostosowane do najnowszych wymogów i funkcjonalne budynki są niewątpliwymi atutami tego gospodarstwa.
Hodowca jest zdobywcą I miejsca w konkursie „Rolnik -Farmer Roku 2009” oraz laureatem zdobywcą również I miejsca w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw 2004 „ w kategorii produkcja zwierzęca. Za całokształt pracy na rzecz rolnictwa i hodowli został odznaczony odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.
III MIEJSCE
ROMAN NOWAK gospodaruje na 40 ha, które  otrzymał  w 2000 roku od ojca. Areał gospodarstwa przeznaczony jest pod zasiew zbóż, które w całości wykorzystywane jest do żywienia świń. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji zarodowej trzody chlewnej i prosiąt. W 2004 roku hodowca zakupił od Stadniny Koni w Pępowie folwark, który po przebudowie stał się odchowalnią knurów i loszek. Zabudowania inwentarskie są cały czas modernizowane w celu zapewnienia zwierzętom lepszego dobrostanu   Dla poprawy założeń genetycznych stada hodowca korzysta z nasienia knurów krajowych i importowanych ze Stacji Inseminacji Loch w Gostyniu.. W związku z wysoką wartością genetyczną knury pochodzące z chlewni rolnika można spotkać praktycznie we wszystkich zakładach Stacji Inseminacji w Polsce. Materiał hodowlany eksportuje również na  Białoruś. Hodowca czynnie uczestniczy w wystawach hodowlanych - regionalnych i krajowych. Jest członkiem Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie , bierze czynny udział w pracach społecznych na rzecz wsi i sołectwa.
 
IV MIEJSCE
PAWEŁ NOWAK absolwent szkoły rolniczej, prowadzi gospodarstwo hodowlane od 1995 roku. Hodowca kontynuuje prowadzenie hodowli zarodowej świń rasy wbp, którą w 1965 roku rozpoczął jego dziadek a następnie ojciec Mikołaj . Od tego czasu gospodarstwo zostało całkowicie zmodernizowane. W założeniach planu hodowlanego przyjęte było wytworzenie linii matecznej wolnej od genu wrażliwości na stres w oparciu o wybitne rozpłodniki hodowli krajowej i zagranicznej, co osiągnięto w  roku 2008. Stado uzyskało certyfikat w 2009-  wolne od  Choroby Aujeszkyego. Zwierzęta z hodowli Pawła Nowaka wielokrotnie nagradzane były na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych i cieszą się dobrą opinią w terenie.  
W ostatnim czasie na drodze porozumienia między Hodowcą a Dolnośląską Izbą Rolniczą gospodarstwo gościło  rolników z Finlandii oraz kilkakrotnie było miejscem szkolenia terenowego z zakresu hodowli, które prowadził Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Paweł Nowak za swoją pracę został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
V MIEJSCE
WANDA I KAZIMIERZ OGUREK z Nowego Sącza prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o powierzchni 7 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli czystorasowych loszek  oraz knurów pbz. Wybitne knury trafiają do Stacji Eksploatacji Knurów oraz hodowli zarodowych w całej Polsce. Knury i loszki znajdowały też odbiorców poza granicami Polski. Stado podstawowe liczy 22 lochy. Loszki i knury corocznie prezentowane są na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Klikowej k.Tarnowa, gdzie niejednokrotnie zdobywały tytuł czempiona. W 1998r knur Hodowcy zdobył tytuł czempiona na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Warszawie. Cały oferowany do sprzedaży materiał hodowlany jest wolny od genu wrażliwości na stres. Gospodarstwo znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną.
Kazimierz Ogurek karierę zawodową zaczął od pracy w Zakładzie Masarskim gdzie przepracował 20 lat. Cenną umiejętnością z tamtego okresu jest umiejętność wyrobu bardzo dobrych wędlin. Gospodarstwo prowadzi wspólnie z żoną od 1974 roku kiedy to przejęli je po rodzicach żony. W niedługim czasie po przejęciu rozpoczął hodowlę zarodową trzody. Równocześnie z hodowlą zarodową świń prowadzona była hodowla zarodowa owiec do roku 1996. W zarządzie Związku Hodowców Owiec był do 1998roku. Jest prezesem Małopolskiego Towarzystwa Hodowców Trzody Chlewnej w Krakowie z/s w Zabierzowie. W czasie swojej pracy w Zakładzie Masarskim oraz w gospodarstwie rolnym otrzymał odznaczenia:
-         Zasłużony Pracownik
-         Zasłużony dla Rolnictwa
-         Srebrny Krzyż Zasługi
-         2 razy Złoty Krzyż Zasługi.
Żona zajmuje się gospodarstwem domowym oraz wspiera męża we wszystkich działaniach. Pasją żony są kwiaty, krzewy ozdobne oraz krawiectwo. Posiada piękny ogród kwiatowy z wieloma cennymi i rzadkimi kwiatami i krzewami.
VI MIEJSCE
GRZEGORZ GAŁUSA wraz z rodziną gospodarzy na 70 ha w Gosławicach koło Kutna, uprawiając głównie zboże i kukurydzę. Posiada trzy stada świń rasy wbp, pbz i duroc ze statusem produkcji knurków. Łącznie oceną objętych jest 67 loch. W 100% korzysta z unasienniania loch, współpracując od kilkunastu lat z MCHiRZ w Łowiczu.
W żywieniu świń korzysta z pasz gotowych.
Należy stwierdzić , że Pan Grzegorz specjalizuje się w produkcji knurków krzyżówkowych
duroc x pietrain, czego dowodem są czempionaty zdobywane na wystawach regionalnych
w Bratoszewicach oraz wyróżnienia na wystawach krajowych . Knurki z  jego hodowli są cenione przez nabywców , którzy wracają i ponownie kupują rozpłodniki .  W rasach białych sprzedawane są także loszki , od pewnego czasu pan Grzegorz produkuje loszki  krzyżówkowe  , które są chętnie kupowane ze względu na ich wysoką wartość hodowlaną . Wynika to z faktu używania w hodowli knurów z importu oraz najlepszych osobników z polskie hodowli . Potwierdeniem wysokiego poziomu hodowli z Gosławic są wyniki zbiorczej wartości hodowlanej Blup ZWH przekraczające średnią . Pan Gałusa może być przykładem bardzo dobrej współpracy ze stacjami inseminacji , ponieważ nie tylko korzysta z nasienia knurów , ale uczestniczy w ich wycenie w stacji kontroli użytkowości tucznej i rzeźnej .
 
PRODUCENT ROKU 2009
I MIEJSEC
TADEUSZ ROTKIEWICZ
W gospodarstwie zwierzęta utrzymywane są w systemie mieszanym, porodówka oraz odchowalnia prosiąt. Prowadzone są w systemie bezściółkowym na plastikowych rusztach. Pozostałe zwierzęta, czyli maciory prośne oraz warchlaki i tuczniki utrzymywane w systemie głębokiej ściółki. Maciory prośne żywione są przez 6 stacji komputerowych i utrzymywane na świeżej słomie.
Powstająca gnojowica składowana jest w zakrytym zbiorniku i wywożona na grunty dwa razy do roku. Obornik leżący jako głęboka ściółka jest usuwany dwa razy w roku bezpośrednio na grunty. Zwierzęta padłe przechowywane są w chłodni na terenie gospodarstwa.
Drogi w gospodarstwie są utwardzone, panuje ogólny ład i porządek. Gospodarstwo posada wysoki status zdrowotny – dlatego utrzymuje wysoki stopień bioasekuracji. Pracownicy na fermę wchodzą przez śluzę, a wszystkie materiały – potrzebne na fermie – przez tzw. SAS (lampa bakteriobójcza). Gospodarstwo produkuje loszki współpracując z firmą Pen Ar Lan, pozostałą część tuczy w tuczarni.
Pasza dla zwierząt podawana jest z silosów poprzez paszociągi. Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację ze sterownikiem i alarmem. System kamer, z których obraz przekazywany jest do domu – pozwala na skuteczny nadzór nad porodami.
Rocznie gospodarstwo sprzedaje około 10200 loszek i tuczników, co daje około 27 sztuk od 1 maciory.
II MIEJSCE
MARZENNA I KRZYSZTOF KOZOWIE  prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 55,40 ha UR. Pan Krzysztof przejął gospodarstwo po rodzicach w 1982 roku. Wtedy pow. gospodarstwa ogółem wynosiła 11,55 ha. Gleby klasy IIIb – VI. Całość produkcji roślinnej (zboża ok. 40 ha i kukurydza na ziarno ok. 12-14 ha) przeznaczona jest na paszę. Plony zbóż ok. 70 dt z ha (na glebach słabych – kl.V-VI ok. 55 - 60dt z ha), zaś plony kukurydzy, to 95-100 dt z ha. Gospodarstwo posiada silosy do przechowywania zbóż o ogólnej pojemności prawie 200 ton oraz silosy do przechowywania dodatków paszowych z zakupu o pojemności ogólnej 42 ton. Produkcja żywca wieprzowego prowadzona jest w cyklu zamkniętym. Stado podstawowe, to: 120 loch rasy wbp x pbz oraz 4 knury rasy hypor. Średnia ilość żywo urodzonych prosiąt od 1 lochy, to 26,18 szt., a odsadzonych 22,99 szt. Liczba miotów 2,2 od 1 lochy w roku. Roczna sprzedaż tuczników wynosi 2500 sztuk w wadze 110 kg, przy średniej mięsności 58%. Odbiorcami tuczników są; FOOD - SERVICE w Rawie Mazowieckiej (50%), ANIMEX Starachowice (45%) oraz drobni odbiorcy (5%). Pasza sporządzana (całkowicie zmechanizowana) jest w gospodarstwie na bazie śruty zbożowej własnej i dodatków paszowych z zakupu. W gospodarstwie znajduje się śrutownik „młyn” o wydajności 5 ton na godzinę. Pasza podawana jest paszociągami. Dla loch utrzymywanych w kojcach pojedynczych (do 3 tygodni po pokryciu) oraz (na 10 dni przed oproszeniem) żywienie indywidualne, a dla loch prośnych w pozostałym okresie (lochy zgrupowane po 8 szt. wg kondycji) żywienie symultaniczne. Tuczniki żywione z tubomatów, gdzie pasza dostarczana jest także paszociągami. Gospodarstwo posiada: chlewnię na lochy (sektor krycia + lochy prośne) na płytkiej ściółce wybudowaną w 2002 r., porodówkę i odchowalnię na rusztach wybudowaną w 1999 roku oraz tuczarnię z 1992 roku (I okres tuczu na płytkiej ściółce, II okres tuczu na rusztach). W gospodarstwie znajdują się zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę o pojemności łącznej 986 m3 oraz płyty obornikowe o powierzchni ogólnej 254 m2. W gospodarstwie spełnione są standardy UE pod względem dobrostanu i ochrony zwierząt. Gospodarstwo współpracuje z firmami paszowymi dostarczającymi dodatki paszowe: LNB, Trouw Nutrition, Josera, a także z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Jak mówią państwo Kozowie, teraz jest już troszkę lżej, bo i gospodarstwo w większości zmechanizowane i dzieci dorosłe, na które można liczyć. Cała trójka – dwie córki i syn jeszcze się uczą, ale jak zachodzi potrzeba chętnie pomagają. W ubiegłym roku, dzięki temu, że młodzi zostali „na gospodarstwie” państwo Kozowie mogli wyjechać w – jak sami się śmieją – w swoją podróż poślubną do Włoch.  Swoje plany na przyszłość Państwo Kozowie uzależniają od planów syna, który zamierza kiedyś przejąć gospodarstwo od rodziców. Na pewno jest potrzeba powiększenia tuczarni, ale na razie musi wystarczyć ta, która jest. Obecnie państwo Kozowie inwestują w nowy dom mieszkalny.
III MIEJSCE
ANDRZEJ HANKE wspólnie z żoną Iwoną od 1998 r. prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne w Kuligowie (gm. Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie). Głównym kierunkiem produkcji jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 157 ha ( z tego 44 ha lasów i 8 ha TUZ). Dominują gleby słabe V i VI klasy, w związku z tym plony w ostatnich suchych latach wahały się od 30 do 33 dt/ha. Zboże magazynowane jest głównie w zbiornikach typu BIN o pojemności 100 i 130 ton. Rolnik dysponuje kompletnym sprzętem do uprawy i zbioru zbóż.
Stado podstawowe liczy 40 loch wbp x pbz oraz dwa knury pbz. Przy krzyżowaniu rolnik stosuje również inseminację loch (zabiegi unasieniania wykonuje osobiście). Remont stada realizowany jest w oparciu o loszki z własnego chowu. Od jednej lochy uzyskuje 2,1 miotu. Prosięta odsadzane są w 5 tygodniu życia i łączne w grupy po 50-60 sztuk. Stado podstawowe i prosięta z maciorami utrzymywane są na płytkiej ściółce, natomiast warchlaki i tuczniki na głębokiej. Zastosowane rozwiązania techniczne w chlewni zapewniają dobrostan zwierzętom. Rocznie sprzedaje się ponad 800 tuczników o mięsności powyżej 55%. Okres tuczu trwa od urodzenia ok. 5,5 miesiąca, a średnie zużycie pasz na 1 kg przyrostu wynosi ok. 2,9kg. Pasze produkowane są w oparciu o zboża własne oraz MPU z firm SANO i LIRA. Receptury mieszanek opracowywane są na podstawie analizy jakości zbóż.
Obornik składowany jest na płycie gnojowej (pow. 70 m2, zbiornik na gnojówkę 25 m3) wybudowanej w 2006r w ramach działania „Dostosowanie gospodarstw do standardów...”. Ze środków PROW 2007-2013 działanie „Modernizacja gospodarstw…” zakupiono kombajn i nowy sprzęt rolniczy. W gospodarstwie realizowany jest także program rolnośrodowiskowy.
IV MIEJSCE
SEBASTIAN KOWALSKI - Powierzchnia gospodarstwa wynosi 15 ha. W strukturze zasiewów uprawia tytoniu zajmuje 5 ha, ziemniaków 1,5 ha, jęczmienia 3 ha , pszenicy 5, 5 ha.  W produkcji zwierzęcej podstawowe stado to 50 loch . Od jednej lochy uzyskuje się w jednym miocie średnio 11 prosiąt, okres przebywania prosiąt z lochą wynosi 5 tygodni. Liczba wyproszeń średnio od jednej lochy w roku wynosi 2,39. Średnia ilość prosiąt od lochy w roku wynosi 26 szt. Roczna ilość sprzedawanych tuczników wynosi 1300 szt. Cała ilość produkowanych tuczników sprzedawana jest za pośrednictwem Związku Producentów Trzody Chlewnej -  Pałecznica, którego rolnik jest członkiem od 2003 r. Uzyskana mięsność wynosi 57 %.  Lochy są rasy PBZ i WBP kryte własnymi knurami krzyżówką ras Duroc x Pietrain. Chlewnia o powierzchni 800 m2 wybudowana została w 2007 roku z programu SPO –„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Kojce wykonane są z metalowych prętów, przez co jest dobra wymiana powietrza i kontakt wzrokowy między zwierzętami. W każdym kojcu jest smoczek lub poidełko z bieżącą wodą.  Lochy utrzymywane są w kojcach grupowych i częściowo pojedynczych. W okresie proszenia lochy przebywają w porodówkach wyposażonych w barierki zapobiegające zagnieceniu prosiąt. Wszystkie grupy wiekowe utrzymywane są na rusztach w systemie bezściołowym ze zmywalna posadzką. Budynek wyposażony jest w automatyczną wentylację mechaniczną ze stałą regulacją temperatury. Oświetlenie jest naturalne i sztuczne.  W budynku jest pomieszczenie socjalne z bieżąca ciepłą wodą. Składowanie i zagospodarowanie odchodów: Odchody to wyłącznie gnojowica, ponieważ trzoda jest utrzymywana w systemie bezściołowym. Gospodarstwo wyposażone jest w 2 zbiorniki na gnojowicę 240 i 160 m3. Gnojowica na pola wywożona jest 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią). Nadmiar gnojowicy jest sprzedawany. Gnojowica jest wywożona przy pomocy wozu asenizacyjnego, którego właścicielem jest Grupa Producentów Trzody. Pasze dla stada obrotowego (prosięta, warchlaki, tuczniki) podawane są rurami łączącymi poddasze z chlewnią ,gdzie składowana jest pasza. Pasza dla loch podawana jest ręcznie, co umożliwia podanie właściwej dawki żywieniowej. Stado obrotowe żywione jest dowoli paszami suchymi, lochy odmierzonymi porcjami paszy suchej. Z uwagi na utrzymanie bezściołowe nie ma potrzeby usuwania obornika. Posadzka zmywana jest przy pomocy ciśnieniowej myjki. Lochy żywione są własnymi paszami pochodzącymi ze zbóż zmieszanymi z koncentratem przy pomocy mieszalnika o pojemności 1, 5 tony firmy Dozamech. Pozostałe grupy wiekowe żywione są paszami pełnoporcjowymi firmy Provimi kupowanymi luzem i dostarczanymi, co 3 tygodnie do gospodarstwa.
Nowością jest podawanie i przechowywanie pasz luzem oraz rozprowadzanie do paśników przy pomocy rur zsypowych. Do nowości można zaliczyć również utrzymanie bezściołowe, przez co nie trzeba wyścielać słomą kojców (gospodarstwo w ogóle nie zbiera słomy z pól, co znacznie zmniejsza nakłady pracy przy obsłudze trzody).
Lochy kryte są, co 3 tygodnie po 6 do 8 szt., przez co wyproszenia odbywają się jednocześnie, co umożliwia jednoczesne pilnowanie loch podczas wyprosin.  Okres tuczu trwa 6 miesięcy od urodzenia do sprzedaży.
V MIEJSCE
FRANCISZEK I KRZYSZTOF KWELLA prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni 100 ha. Specjalizują się w chowie trzody chlewnej w cyklu zamkniętym na bazie stada podstawowego liczącego 73 maciory krzyżówkowe (pbz x wbp) i jednego knura Duroc x Pietrain. Gospodarstwo korzysta dodatkowo z usług SHiUZ, gdzie zakupuje nasienie mieszańców do inseminacji. Gospodarstwo charakteryzuje się wysokim stopniem mechanizacji, co pozwala na sprawną obsługę i zarządzanie produkcją. Wszystkie sektory produkcyjne wyposażone są w automatyczny system żywienia, i starannie opracowany system wentylacji dla każdej grupy technologicznej (wraz z alarmem i wentylacją zapasową). Tuczniki utrzymywane są na głębokiej ściółce, pozostałe świnie na ruszcie. Stosowane w gospodarstwie nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne zapewniają wysoki status zdrowotny i dobrostan zwierząt. Ferma dysponuje mieszalnikiem o pojemności paszowej 12 ton, i produkuje 7 różnym rodzajów pasz. Gospodarstwo spełnia wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. Płyta obornikowa i zbiorniki na odchody płynne pozwala na składowanie ich przez okres 6 miesięcy. Wyniki produkcyjne osiągane przez gospodarstwo: częstotliwość oproszeń – 2,43; żywo urodzonych prosiąt – 10,6 szt.; odsadzonych w 28 dniu – 9,8 szt.; produkcja tuczników – 1650 szt./rok; mięsność średnio 57 %; przyrosty w tuczu w przedziale wagowym 30 – 120 kg wynoszą 908 g dziennie.
VI MIEJSCE
WALDEMAR PIOTR BOBIN wraz z żoną Grażyną prowadzą gospodarstwo rolne we wsi o pow. 50 ha użytków rolnych. Od kilkunastu lat prowadzą hodowlę trzody chlewnej. Obecnie posiadają 75 sztuk macior ras wbp i pbz w cyklu zamkniętym. Rocznie sprzedaje około 2200 sztuk tuczników o średniej mięsności powyżej 60%. W gospodarstwie są 2 chlewnie w pełni zmechanizowane, zamontowane paszociągi do poszczególnych kojców. Wentylacja mechaniczna zapewnia właściwy klimat w chlewniach. W żywieniu macior stosowane dozowniki dla każdej maciory można podawać wyliczoną dawkę. Tuczniki osiągają przyrosty w granicach 650-690 gram dziennie. Żywienie oparte o pasze własne oraz pasze z zakupu w postaci pasz pełnoporcjowych w większości firmy SANO. Zużycie paszy treściwej na 1 kg przyrostu tucznika wynosi 2,50 – 2,60 kg. Jest spełniony dobrostan dla zwierząt o raz warunki ochrony środowiska. Posiada 3 zbiorniki na gnojowicę po 200 m3 każdy, w których jest gromadzona gnojówka.
 
Kapituła konkursu przyznała również pozakonkursowe wyróżnienie dla hodowców biorących udział w ochronie zasobów genetycznych – w rasie puławskiej dla  Państwa Beaty i Tomasza Antoniuków, w rasie złotnickiej pstrej dla Państwa Krystyny i Zbigniewa Kędziorów, w rasie złotnickiej białej dla Państwa Barbary i Ireneusza Kamińskich.
 Nagrodzeni hodowcy


Nagrodzeni producenci


Wręczanie nagód


Wręczanie nagród dla hodowców ras zachowawczych


Występ zespołu ludowego
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand