W dn. 28 października br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii z Polski, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W spotkaniu uczestniczył również komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności – Vytenis Andriukaitis. Tematem rozmów były działania podejmowane w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF). Spotkanie zakończyło się przyjęciem dwunastu wspólnych konkluzji. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że najlepszym sposobem zwalczania ASF jest ściślejsza współpraca międzynarodowa, połączona z przejrzystością i regularną wymianą informacji epidemiologicznych między krajami oraz bardziej zintegrowanymi i spójnymi działaniami transgranicznymi, wspieranymi przez inicjatywy międzynarodowe. Główne zagrożenia związane z przenoszeniem ASF w regionie wynikają z utrzymywania się wirusa u dzików i w ich środowisku oraz jego przenikania do gospodarstw trzody chlewnej o niskim poziomie bioasekuracji. Jednym z głównych problemów jest utrzymywanie się wirusa w zakażonej padlinie w lesie, a celem działań powinna być redukcja wirusa w środowisku. Zarządzanie populacją dzików stanowi nowoczesne, strategiczne działanie, które należy dostosować do warunków i praktyk lokalnych. Kluczowe znaczenie dla zapobiegania przenikaniu ASF do gospodarstw hodowlanych trzody chlewnej ma bioasekuracja. Nawet drobni producenci trzody muszą wdrożyć minimalne środki bioasekuracji na obszarach zagrożonych. Ważne są szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie wzmocnienia bioasekuracji w całym sektorze trzody chlewnej. Kluczowe znaczenie w walce z ASF ma wczesne ostrzeganie w ramach efektywnego systemu nadzoru ASF. Podkreślono również rolę doradztwa naukowego zapewnianego przez EFSA i innych źródeł. Wszystkie delegacje uzgodniły gotowość współpracy w celu opracowania strategii ograniczania skutków ASF na wszystkich poziomach – handlu, rolnictwa, myślistwa, ochrony środowiska, weterynarii itd. Postanowiono o konieczności opracowania planu regionalnego, określającego długookresową strategię dla zarządzania sektorem trzody chlewnej oraz populacją dzików, w szczególności w kontekście spotkań w ramach „Globalnych ram stopniowego zwalczania ponadgranicznych chorób zwierząt (GF-TADs). Komisja UE deklaruje gotowość dalszego uzupełniania środków krajowych na rzecz najbardziej stosownych, kwalifikowanych działań mających na celu zwalczenie choroby.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. MRiRW z dn. 28.10.16

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand