Zasady przyjmowania członków „POLSUS”

 

Związki, zrzeszenia, grupy producentów

 1. Przyjmowanie członków powinno być poprzedzone złożeniem pisemnej deklaracji do organu przyjmującego, tj. Prezydium Zarządu Głównego „POLSUS” oraz przybyciem przedstawiciela na posiedzenie Prezydium, jeśli Prezydium podejmie taką decyzję.
 2. Deklaracja powinna zawierać WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA CZŁONKA (wzór dokumentu dostępny w biurze i na stronie internetowej organu przyjmującego www.polsus.pl), zawierający pełną nazwę podmiotu i adres siedziby, NIP, REGON. Do Wniosku należy załączyć statut oraz aktualne dokumenty potwierdzające uregulowany status prawny podmiotu – wypis KRS.
 3. Prezydium „POLSUS” po rozpatrzeniu deklaracji wydaje opinię pozytywną lub negatywną.
 4. W przypadku wydania opinii pozytywnej Prezydium informuje na piśmie zainteresowany podmiot o wydanej opinii oraz o konieczności uiszczenia opłaty wpisowego.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wpisowego, Prezydium wydaje decyzję w formie uchwały o przyjęciu w poczet członków i informuje o tym na piśmie zainteresowany podmiot.
 6. W przypadku wydania opinii negatywnej, Prezydium Z.G. „POLSUS” wydaje decyzję w formie uchwały wraz z uzasadnieniem i informuje o tym na piśmie zainteresowany podmiot.
 7. Związki, zrzeszenia i grupy producentów przyjmowane są jeśli ich profil działania zgodny jest z zapisami statutu „POLSUS” i nie jest sprzeczny z interesami „POLSUS”.
 8. Informacje pisemne i wszelka korespondencja z zainteresowanymi podmiotami może być prowadzona i przekazywana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczana osobiście.

Osoby fizyczne

 1. Przyjmowanie członków – osób fizycznych powinno być poprzedzone złożeniem pisemnej deklaracji do organu przyjmującego, tj. Prezydium Zarządu Głównego „POLSUS”.
 2. Deklaracja powinna zawierać WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA CZŁONKA (wzór dokumentu dostępny w biurze i na stronie internetowej organu przyjmującego www.polsus.pl), zawierający imię (imiona), nazwisko, adres oraz dokument potwierdzający działalność związaną z hodowlą i/lub produkcją trzody chlewnej.
 3. Prezydium „POLSUS” po rozpatrzeniu deklaracji i wydaniu decyzji w formie uchwały informuje o tym na piśmie zainteresowaną osobę fizyczną.  Przyjęta osoba fizyczna uiszcza opłatę wpisowego w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji Prezydium.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty wpisowego we wskazanym terminie osoba ta automatycznie przestaje być członkiem.
 5. Na członków jako osoby fizyczne przyjmowani są hodowcy i producenci trzody chlewnej. Dokumentem potwierdzającym działalność może być umowa z „POLSUS” lub dokument (kopia) zgłoszenia do ARiMR stada świń.
 6. Informacje pisemne i wszelka korespondencja z zainteresowanymi osobami fizycznymi może być prowadzona i przekazywana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczana osobiście.

Wpisowe

Wpisowe jest wpłacane za potwierdzeniem, po uzyskaniu pozytywnej opinii od Prezydium Z. G. Potwierdzenie wpłaty jest niezbędne dla podpisania przez Prezydium uchwały o przyjęciu w poczet członków.

 1. Wpisowe od członków „POLSUS” - Związków wynosi 1000 zł.
 2. Wpisowe od członków „POLSUS” - osób fizycznych wynosi 100 zł.

Składki członkowskie

 1. Składka członkowska wpłacana na rzecz PZHiPTCh „POLSUS” przez regionalne związki hodowców i producentów trzody chlewnej zgodnie z uchwałą 7/Z/13 z dnia 20 marca 2013 roku, uzależniona jest od stanu loch na koniec poprzedniego roku kalendarzowego ustalonego na podstawie danych z systemu OTDane i wynosi odpowiednio:
  a. do 500 loch - 200 zł
  b. 501-1000 loch - 300 zł
  c. powyżej 1000 loch - 600 zł
 2. Skladka członkowska od innych organizacji ustalana jest przez Zarząd Główny. Minimalna wysokość składki wynosi 500 zł.
 3. Składka członkowska od osób fizycznych wynosi 50 zł na rok.

Do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie związku/zrzeszenia/grupy producentów
 2. Wniosek o przyjęcie osoby fizycznej (hodowcy/producenta  trzody chlewnej)
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand