Statut

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, używający skrótu i zwany dalej „POLSUS”, jest dobrowolną, samodzielną, niezależną, samorządną, społeczno-zawodową organizacją reprezentującą i broniącą praw i interesów rolników działającą na rzecz postępu w hodowli i produkcji trzody chlewnej.
 2. „POLSUS” działa  na podstawie przepisów ustawy  o społeczno-zawodowych organizacjach rolników  zwanej dalej Ustawą i innych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. „POLSUS” działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą „POLSUS” jest Warszawa.
 3. Czas trwania „POLSUS” jest nieograniczony.

§3

 1. „POLSUS” posiada osobowość prawną.
 2. „POLSUS” używa pieczęci okrągłej i podłużnej według wzoru, ustalonego przez Zarząd Główny.
 3. „POLSUS” może posiadać oznakę  oraz odznaczenia organizacyjne, a także sztandar.

§4

 1. „POLSUS” może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 2. Decyzję o przynależności członkowskiej w organizacjach, o których mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd Główny "POLSUS” na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI

§5

 1. „POLSUS”, samodzielnie lub z członkami zwyczajnymi, działa na rzecz hodowców i producentów polskiej trzody chlewnej w celu:

1) reprezentowania i obrony ich interesów;

2) organizowania współpracy i wzajemnej pomocy wśród swych członków;

3) doskonalenia zwierząt hodowlanych przez stosowanie właściwych metod oceny, selekcji i doboru zwierząt oraz upowszechnianie metod krzyżowania towarowego świń, współtworzenia programów hodowlanych, zgodnie z potrzebami rolników;

4) podnoszenie wiedzy hodowców i producentów trzody chlewnej w zakresie racjonalnych metod hodowli i chowu świń oraz zwiększaniu dochodowości gospodarstw.

§6

 1. Do zadań „POLSUS” należy:

1) dokonywanie oceny  wartości użytkowej i hodowlanej trzody chlewnej;

2) prowadzenie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz systemów informatycznych dla potrzeb rejestracji danych;

3) kwalifikacja zwierząt hodowlanych;

4) publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt;

5) prowadzenie oceny poubojowej zwierząt rzeźnych;

6) prowadzenie prac badawczych z zakresu hodowli i produkcji trzody chlewnej;

7) organizacja wystaw, pokazów oraz seminariów;

8) prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych;

9) bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych hodowli zwierząt;

10) ocena i poprawa opłacalności produkcji;

11) tworzenie grup producentów trzody chlewnej i organizacja współpracy z ubojniami zwierząt, wytwórniami pasz i siecią handlu;

12) negocjowanie cen minimalnych i interwencyjnych skupu zwierząt hodowlanych i rzeźnych;

13) dokonywanie ustaleń z właściwymi ministrami w zakresie współtworzenia programów hodowlanych;

14) opiniowanie, na wniosek właściwych ministrów, aktów prawnych związanych z zadaniami „POLSUS”.

 1. „POLSUS”, oprócz zadań własnych określonych przez statut, może realizować zadania zlecone przez organy administracji publicznej oraz organizacje i instytucje społeczne i gospodarcze.

§7

„POLSUS” realizuje swoje cele poprzez:

1) wprowadzanie do hodowli i produkcji trzody chlewnej osiągnięć nauki i przodującej praktyki;

2) uczestniczenie w organizacji hodowli trzody chlewnej, realizacji programów hodowlanych, uzyskiwanie i wykorzystywanie postępu genetycznego w zakresie cech użytkowych pogłowia świń;

3) rozwijanie  współpracy z instytucjami i placówkami naukowymi w kraju i za granicą w dziedzinie rozwiązywania  problemów hodowli, produkcji i zagospodarowania trzody chlewnej;

4) organizowanie szkoleń dla hodowców i producentów świń;

5) wpływ na kształtowanie właściwej polityki kredytowej, inwestycyjnej i cenowej;

6) inicjowanie i współpraca w opracowaniu aktów prawnych związanych z hodowlą i produkcją trzody chlewnej;

7) organizowanie wystaw, pokazów zwierząt hodowlanych i aukcji;

8) poradnictwo w zakresie projektowania oraz modernizacji budynków inwentarskich oraz we wdrażaniu nowych technologii i urządzeń technicznych;

9) pomoc w zaopatrzeniu gospodarstw w materiały i środki produkcji;

10) propagowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego człowieka;

11) podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad  w zakresie oceny poubojowej  trzody chlewnej;

12) delegowanie swych przedstawicieli do kontroli społecznej jednostek organizacyjnych i organizacji działających na   rzecz swych członków;

13) prowadzenie sponsoringu;

14) wnioskowanie do władz o przyznanie odznaczeń państwowych dla członków „POLSUS” oraz innych osób zasłużonych   w dziedzinie produkcji i hodowli trzody chlewnej;

15) podejmowanie akcji protestacyjnych, w przypadku rażącego naruszenia interesów swych członków.

§8

 1. „POLSUS” może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach  zgodnych z  art. 14 Ustawy, a także innymi obowiązującymi przepisami.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, polega na prowadzeniu między innymi:
  1) działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą zwierząt;
  2) sprzedaży hurtowej zboża, nasion i pasz dla zwierząt;
  3) sprzedaży hurtowej żywych zwierząt;
  4) sprzedaży hurtowej mięsa i wyrobów mięsnych;
  5) sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych;
  6) sprzedaży detalicznej mięsa i wyrobów mięsnych.
 3. W celu realizacji działań, o których mowa w ust. 2, „POLSUS” może tworzyć spółki, spółdzielnie, grupy producentów, a także przystępować do nich oraz do innych przedsięwzięć gospodarczych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

 1. Członkowie „POLSUS” mogą być zwyczajni i honorowi.
 2. Członkami zwyczajnymi są hodowcy i producenci trzody chlewnej, w szczególności związki lub zrzeszenia branżowe hodowców i producentów trzody chlewnej, a także  grupy producentów trzody chlewnej i ich związki.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla hodowli i  produkcji trzody chlewnej oraz realizacji zadań „POLSUS”.

§10

 1. Członków przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji i uiszczeniu wpisowego.
 2. Uchwała o przyjęciu powinna być opatrzona datą oraz podpisana przez dwóch członków Prezydium Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§11

 1. Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do organów „POLSUS” lub na określoną funkcję;
  2) brać czynny udział w pracach „POLSUS”;
  3) korzystać z pomocy i doradztwa organizacyjnego „POLSUS”;
  4) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących hodowli i produkcji trzody chlewnej oraz działalności „POLSUS”, a także składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy „POLSUS” mają podjąć uchwały ich dotyczące.
 2. Członek zwyczajny i honorowy ma obowiązek:
  1) przestrzegać postanowień statutu, uchwał i wytycznych organów „POLSUS”,
  2) brać czynny udział w pracach „POLSUS”, przy realizacji jego zadań i celów,
 3. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) opłacać na bieżąco składkę członkowską i inne opłaty na rzecz „POLSUS”;
2) przedkładać do biura „POLSUS” okresowe i roczne sprawozdania finansowe w terminach ustalonych przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§12

 1. Członek Honorowy „POLSUS” jest zwolniony z opłacania składek.

§13

 1. Członkostwo w „POLSUS” ustaje na skutek skreślenia lub wykluczenia.
 2. Skreślenie następuje w przypadku:
  1) dobrowolnego, złożonego na piśmie, wystąpienia członka,
  2) utraty osobowości prawnej przez członka.
 3. Wykluczenie następuje w przypadku naruszenia postanowień statutu, uchwał organów „POLSUS” bądź działania na  szkodę „POLSUS”.
 4. Członkostwo w „POLSUS” może ulec zawieszeniu w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wnoszenia składek członkowskich, bądź innych opłat, a także realizacji zadań członkowskich. Po ustaniu przyczyny zawieszenia właściwy organ podejmuje uchwałę o jego uchyleniu.

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA  „POLSUS”

§14

 1. Organami „POLSUS” są:
 1. Krajowy Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Prezydium Zarządu Głównego,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Sąd Koleżeński.

 

A. Krajowy Zjazd Delegatów

§15

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem „POLSUS”.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów zwyczajny - sprawozdawczy zwołuje się raz na 2 lata, natomiast Krajowy Zjazd Delegatów zwyczajny - sprawozdawczo-wyborczy, zwołuje się raz na 4 lata,
 4. Krajowy Zjazd Delegatów zwyczajny zwołuje Zarząd Główny.
 5. Zarząd Główny „POLSUS” zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w każdym czasie, na podstawie:
  1) uchwały Zarządu Głównego,
  2) wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3) pisemnego wniosku, złożonego przez co najmniej  1/3 członków „POLSUS”, zawierającego uzasadnienie oraz określenie spraw, jakie mają być przedmiotem zjazdu.
 6. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien odbyć się w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Główny lub otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów – zwyczajnego i nadzwyczajnego, Zarząd Główny  zawiadamia członków, przesyłką poleconą, co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.
 8. W przypadku nieprzybycia w określonym terminie wymaganej liczby delegatów, Zjazd odbywa się niezależnie od liczby przybyłych delegatów, w drugim terminie, który ustala się na ten sam dzień, lecz o godzinę później. Klauzula ta powinna być umieszczona w zawiadomieniu o Zjeździe.
 9. Krajowy Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu Głównego lub inny upoważniony przez Prezydium Zarządu Głównego jego członek,  który zarządza wybór, spośród delegatów, przewodniczącego, zastępcę i  sekretarza Zjazdu.

§16

 1. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą delegaci członków zwyczajnych i członkowie honorowi „POLSUS”.
 2. Liczbę delegatów członków zwyczajnych ustala Zarząd Główny, przyjmując za podstawę:
  1) wielkość produkcji  i hodowli trzody chlewnej w województwie;
  2) wielkość i strukturę produkcji trzody chlewnej  poszczególnych członków.
 3. Każdy delegat na Krajowy Zjazd Delegatów posiada jeden głos.
 4. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu następnego zwyczajnego – sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 5. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie organów „POLSUS” nie będący delegatami.
 6. W krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu Głównego.

§17

 1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  1) uchwalanie głównych kierunków działalności „POLSUS”;
  2) uchwalanie statutu i jego zmian;
  3) określanie zasad powoływania oraz powoływanie i odwoływanie Zarządu Głównego, a także powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
  4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Głównego;
  5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego z działalności „POLSUS” za okresy dwuletnie oraz za okres kadencji;
  6) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium za okres kadencji;
  7) uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów;
  8) ustanawianie sztandaru;
  9) rozpatrywanie spraw, na wniosek organów „POLSUS”;
  10) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych Statutem.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów rozpatruje także inne sprawy, zgłoszone na zasadach  przewidzianych w regulaminie obrad.
 3. Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów prowadzone są zgodnie z przyjętym porządkiem oraz regulaminem obrad.

B. Zarząd Główny

§18

 1. Członkowie Zarządu Głównego wybierani są przez Krajowy Zjazd Delegatów według zasad określonych przez Zjazd spośród delegatów.
 2. W skład Zarządu Głównego może być wybrany, jego uchwałą, wskazany przez członka zwyczajnego jego przedstawiciel, jeśli członek Zarządu Głównego, w okresie pomiędzy zjazdami utracił rekomendację swojej organizacji – członka „POLSUS” i na jej wniosek został odwołany przez Zarząd Główny.
 3. Członka honorowego na członka Zarządu Głównego może desygnować Prezydium Zarządu Głównego.

§19

 1.    Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1) uchwalanie ogólnych kierunków bieżącej działalności „POLSUS”;
  2) ustalanie zasad wyboru oraz określanie liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  3) uchwalanie ogólnych zasad zarządzania majątkiem i funduszami „POLSUS”, w tym określanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Prezydium zarządu Głównego może zaciągnąć w imieniu „POLSUS”;
  4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego z działalności rzeczowej i finansowej „POLSUS”;
  5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz obciążania majątku „POLSUS”;
  6) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów oraz innych praw majątkowych, posiadanych przez „POLSUS” w spółkach, spółdzielniach lub innych organizacjach;
  7) uchwalanie wytycznych pracy Prezydium Zarządu Głównego i ocena jego działalności;
  8) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu „POLSUS”;
  9) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium Prezydium Zarządu Głównego;
  10) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji, o  których mowa w § 4 ust. 1;
  11) uchwalanie wpisowego, wysokości rocznej składki członkowskiej oraz innych opłat, a także terminów ich zapłaty;
  12) ustanawianie odznaczeń organizacyjnych, a także wzoru oznaki organizacyjnej;
  13) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu Głównego w przypadkach określonych w § 18 ust. 2;
  14) ustalanie wzoru pieczęci podłużnej i okrągłej „POLSUS”;
  15) ustalanie adresu siedziby „POLSUS”;
  16) powoływanie i odwoływanie ciał doradczych Zarządu Głównego – Komisji Hodowlanej oraz, w zależności od potrzeb, innych komisji, a także określanie zasad i zakresu ich działania;
  17) rozpatrywanie innych spraw wymienionych w statucie.

  §20

 1. Zarząd Główny powołuje i odwołuje spośród swych członków Prezydium Zarządu Głównego w składzie 5  do 7 osób.
 2. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty wyboru. Pierwsze posiedzenie zwołuje i prowadzi prezes Zarządu Głównego.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego lub prezes Zarządu Głównego.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych „POLSUS”.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać uzasadnienie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad Zarządu Głównego.
 6. Posiedzenia Zarządu Głównego prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes.
 7. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego, pracą Prezydium Zarządu Głównego, do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów, kieruje Wiceprezes Zarządu Głównego.

§21

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego niezbędna jest obecność prezesa lub wiceprezesa.
 3. W posiedzeniu Zarządu Głównego mają prawo brać udział zaproszeni przez Zarząd Główny przedstawiciele organów „POLSUS” lub inne osoby.

C. Prezydium Zarządu Głównego

§22

W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: poza Prezesem Zarządu Głównego, wybranym przez Krajowy Zjazd Delegatów, wiceprezes, sekretarz, przewodniczący komisji hodowlanej i członkowie.

§23

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością „POLSUS” zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego.
 2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności: 
  1) reprezentowanie „POLSUS” na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;
  2) realizowanie uchwał Zjazdu oraz Zarządu Głównego;
  3) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków „POLSUS” oraz podejmowanie uchwał, o których mowa w § 13 ust. 4;
  4) zarządzanie majątkiem „POLSUS”;
  5) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura „POLSUS”;
  6) zatrudnianie i zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania dyrektora Biura „POLSUS” oraz głównego księgowego;
  7) ustalanie, na wniosek dyrektora Biura „POLSUS” zasad zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników Biura „POLSUS” oraz uchwalanie regulaminów wynikających z prawa pracy;
  8) sprawowanie nadzoru nad działalnością członków zwyczajnych, w zakresie działań  i prac realizowanych na zlecenie „POLSUS”;
  9) przedstawianie Zarządowi Głównemu projektów rocznych planów działalności;
  10) przedstawianie Zarządowi Głównemu rocznych sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej;
  11) występowanie z wnioskiem o odznaczenia państwowe i branżowe dla działaczy oraz pracowników „POLSUS”;
  12) rozpatrywanie spraw, nie należących do kompetencji innych organów „POLSUS”.

§24

 1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na  kwartał  i są zwoływane przez Prezesa lub z jego upoważnienia przez Wiceprezesa.
 2. Do ważności uchwał Prezydium Zarządu Głównego niezbędna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. W posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego mają prawo brać udział zaproszeni przez Prezydium Zarząd Główny przedstawiciele organów „POLSUS” lub inne osoby.

D. Komisja Rewizyjna

§25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. Wybór przewodniczącego powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni po dokonaniu wyboru Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej pracuje ona  w pomniejszonym składzie do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.  
 4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym „POLSUS” w zakresie działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej.
 5. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich czynności może powołać biegłych i rzeczoznawców.
 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności rzeczowej i gospodarczo – finansowej Zarządu Głównego „POLSUS” oraz jego Prezydium, a także realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
  2) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań i stawianie wniosków odnośnie udzielania absolutorium Zarządowi Głównemu za okres kadencji;
  3) przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów kontrolnych, wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie wyjaśnień w zakresie przedmiotu kontroli;
  4) składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z wyników kontroli i oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz oceny rocznej pracy Prezydium Zarządu Głównego i wniosków w sprawie absolutorium dla członków  Prezydium Zarządu Głównego;
  5) rozpatrywanie innych spraw przewidziane Statutem.

E. Sąd Koleżeński

§27

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
 2. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
 3. Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporu pomiędzy członkami, a także członkami a organami „POLSUS” w sprawach ich dotyczących, z wyłączeniem postępowania wewnątrzorganizacyjnego.
 4. Sąd koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 5. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego stronom przysługuje prawo odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

Rozdział V

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§28

 1. Kadencja wszystkich organów „POLSUS” trwa 4 lata.
 2. Organy „POLSUS” rozpoczynają swoją kadencję z chwilą ich wyboru, a kończą z chwilą wyboru organów nowej kadencji.
 3. Członek organów „POLSUS” może być odwołany ze swej funkcji w każdym czasie przez organ, który go powołał.
 4. Członek organów „POLSUS” przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
  1) ustania członkostwa w „POLSUS” organizacji, której członek organu był delegatem,
  2) zrzeczenia się pełnienia funkcji,
  3) odwołania członka organu.
 5. Pełnienie funkcji w organach „POLSUS” ulega zawieszeniu w przypadku zawieszenia członkostwa organizacji – członka „POLSUS”, której członek organu był delegatem. Mandat członka organu ulega zawieszeniu w przypadku zawieszenia członkostwa organizacji, której członek był delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów. Zawieszenie mandatu pozbawia członka organu prawa do brania udziału w jego pracach. Zawieszenie ustaje  w przypadku  usunięcia przyczyn powodujących zawieszenie członkostwa. 
 6. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego pracą Prezydium Zarządu Głównego do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje jego Wiceprezes.
 7. Organy „POLSUS” działają w oparciu o przyjęte przez nich regulaminy.

§29

 1. Członkowie organów „POLSUS”, z wyjątkiem delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, nie mogą być pracownikami „POLSUS”.
 2. Członkowie organów „POLSUS” nie mogą prowadzić działalności  konkurencyjnej w zakresie krajowego programu hodowlanego realizowanego przez  „POLSUS”.
 3. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję jedynie przez dwie  kadencje.

§30

 1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej organy „POLSUS” podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 2. Uchwały w sprawie zmian statutu  podejmowane są bezwzględną większością głosów, natomiast w sprawie rozwiązania „POLSUS”  większością  2/3 ogólnej liczby członków  „POLSUS”.

§31

 1. Uchwały organów „POLSUS” podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie wyboru i odwołania organów „POLSUS” i ich członków oraz na wniosek 1/2 członków danego organu obecnych podczas jego obrad.
 3. Uchwały w sprawie skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka „POLSUS” wymagają uzasadnienia.
 4. Uchwały, o których mowa w ust. 3 doręcza się zainteresowanemu i poucza o trybie odwoławczym.

§32

 1. Od uchwał organów „POLSUS”, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
  1) Prezydium Zarządu Głównego do Zarządu Głównego,
  2) Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów rozpatruje  także odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§33

 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy statut wymaga jej doręczenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę.
 2.  Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały.

 

Rozdział VI

BIURO „POLSUS”

§34

 1. Biuro „POLSUS” jest ciałem pomocniczym organów „POLSUS” powołanym dla prowadzenia działań zleconych przez Zarząd Główny i jego Prezydium z zakresu realizacji zadań „POLSUS”.
 2. Biuro „POLSUS” działa w oparciu o regulamin organizacyjny, określający jego kompetencje oraz zakres czynności Dyrektora Biura.
 3. W imieniu „POLSUS” wszelkie czynności wynikające z kodeksu pracy, w stosunku do zatrudnionych pracowników wykonuje Dyrektor Biura „POLSUS”, który jest Kierownikiem Zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 4. Dyrektor Biura „POLSUS” lub inny jego pracownik obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.
 5. Główny Księgowy jest obowiązany uczestniczyć w posiedzeniach organów „POLSUS” w części  obrad dotyczących spraw finansowych.
 6. W celu realizacji zadań Biura „POLSUS”, jego dyrektor może tworzyć i rozwiązywać  jednostki terenowe  biura.

 

Rozdział VII

FUNDUSZE I MAJĄTEK

§35

 1. „POLSUS” może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.
 2. Na majątek „POLSUS” składają się:
  1) majątek trwały, wartości niematerialne i prawne,
  2) majątek obrotowy,
       a) środki pieniężne,
       b) należności i roszczenia,
  3) dochody,
      a) składki członkowskie,
      b) dotacje, zapisy i darowizny,
      c) dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych,
      d) dochody z organizowanych imprez,
      f) dochody z działalności gospodarczej,
      g) z innych źródeł.
 3. Przy ustalaniu składki członkowskiej  Zarząd Główny „POLSUS” bierze pod uwagę wielkość i strukturę produkcji lub hodowli trzody chlewnej  przez jej członków.
 4. Dochody oraz majątek „POLSUS” stanowią środki do realizacji jego celów.
 5. Nadwyżka z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczana jest na realizacje zadań statutowych „POLSUS”.

 

Rozdział VIII

Reprezentacja „POLSUS”

§36

 1. Oświadczenie woli w imieniu „POLSUS” składają dwaj członkowie Zarządu Głównego, w tym prezes lub wiceprezes lub osoby przez nich upoważnione.
 2. W imieniu „POLSUS” oświadczenia składa się na piśmie, umieszczając podpisy osób upoważnionych i pieczęć „POLSUS”.
 3. Prezydium Zarządu Głównego „POLSUS” może udzielić jednemu ze swych członków lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością „POLSUS”.
 4. Dyrektor Biura „POLSUS” i główny księgowy mają obowiązek zaopiniowania dokumentów finansowych, przed podpisaniem ich przez osoby upoważnione.

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

 1. Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.

§38

 1. Rozwiązanie „POLSUS” może nastąpić na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, zwołanego wyłącznie w tym celu.
 2. W razie rozwiązania „POLSUS” następuje jego likwidacja.
 3. Uchwała o likwidacji powołuje likwidatora lub komisję likwidacyjną oraz określa tryb i termin likwidacji, a także przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowania mają przepisy ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

§39

 1. Statut niniejszy uchwalony został przez  Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 14 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący Zjazdu - Idzi Łukaszewski 
Sekretarz Zjazdu - Adam Zboina

 

Do pobrania

 1. Kopia oryginalnego statutu PZHiPTCh „POLSUS”
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj