Zasady przyjmowania członków „POLSUS"

 Związki, zrzeszenia, grupy producentów

 1. Przyjmowanie członków powinno być poprzedzone złożeniem pisemnej deklaracji do organu przyjmującego, tj. Prezydium Zarządu Głównego „POLSUS” oraz przybyciem przedstawiciela na posiedzenie Prezydium, jeśli Prezydium podejmie taką decyzję.
 2. Deklaracja powinna zawierać WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA CZŁONKA (wzór dokumentu dostępny w biurze i na stronie internetowej organu przyjmującego www.polsus.pl), zawierający pełną nazwę podmiotu i adres siedziby, NIP, REGON. Do Wniosku należy załączyć statut oraz aktualne dokumenty potwierdzające uregulowany status prawny podmiotu – wypis KRS.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków „POLSUS” Prezydium Zarządu Głównego powinno podjąć  w ciągu 30 dni od zarejestrowania wniosku   o przyjęcie na członka „POLSUS” w książce korespondencyjnej biura w Warszawie.
 4. Decyzja o przyjęcie w poczet członków „POLSUS” może zostać podjęta  w drodze elektronicznej,  zgodnie z przyjętym Regulaminem PZHiPTCh „POLSUS” podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 5. Prezydium „POLSUS” po rozpatrzeniu deklaracji i wydaniu decyzji w formie uchwały informuje o tym na piśmie zainteresowany podmiot.  Przyjęty podmiot uiszcza opłatę wpisowego w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji Prezydium.
 6. Związki, zrzeszenia i grupy producentów przyjmowane są jeśli ich profil działania zgodny jest z zapisami statutu „POLSUS” i nie jest sprzeczny z interesami „POLSUS”.
 7. Informacje pisemne i wszelka korespondencja z zainteresowanymi podmiotami może być prowadzona i przekazywana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczana osobiście.

Osoby fizyczne

 1. Przyjmowanie członków – osób fizycznych powinno być poprzedzone złożeniem pisemnej deklaracji do organu przyjmującego, tj. Prezydium Zarządu Głównego „POLSUS”.
 2. Deklaracja powinna zawierać WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA CZŁONKA (wzór dokumentu dostępny w biurze i na stronie internetowej organu przyjmującego www.polsus.pl), zawierający imię (imiona), nazwisko, adres oraz dokument potwierdzający działalność związaną z hodowlą i/lub produkcją trzody chlewnej.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków „POLSUS” Prezydium Zarządu Głównego powinno podjąć  w ciągu 30 dni od zarejestrowania  wniosku   o przyjęcie na członka „POLSUS” w książce korespondencyjnej biura w Warszawie. Decyzja o przyjęcie w poczet członków „POLSUS”  może zostać podjęta  w drodze elektronicznej,  zgodnie z przyjętym Regulaminem PZHiPTCh „POLSUS” podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Prezydium „POLSUS” po rozpatrzeniu deklaracji i wydaniu decyzji w formie uchwały informuje o tym na piśmie zainteresowaną osobę fizyczną. Przyjęta osoba fizyczna uiszcza opłatę wpisowego w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji Prezydium.
 5. W przypadku nieuiszczenia opłaty wpisowego we wskazanym terminie osoba ta automatycznie przestaje być członkiem. Na członków jako osoby fizyczne przyjmowani są hodowcy i producenci trzody chlewnej. Dokumentem potwierdzającym działalność może być umowa z „POLSUS” lub kopia dokumentu zgłoszenia do ARiMR stada świń.
 6. Informacje pisemne i wszelka korespondencja z zainteresowanymi osobami fizycznymi może być prowadzona i przekazywana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczana osobiście.

Wpisowe

Wpisowe jest wpłacane za potwierdzeniem, po uzyskaniu pozytywnej opinii  Prezydium Z. G.  

 1. Wpisowe od członków „POLSUS” - Związków wynosi 1000 zł.
 2. Wpisowe od członków „POLSUS” – osób fizycznych wynosi 100 zł.

Składki członkowskie

 1. Składka członkowska wpłacana na rzecz PZHiPTCh „POLSUS” przez regionalne związki hodowców i producentów trzody chlewnej zgodnie z obowiązującą uchwałą 7/Z/13 z dnia 20 marca 2013 roku, uzależniona jest od stanu loch na koniec poprzedniego roku kalendarzowego ustalonego na podstawie danych z systemu OTDane i wynosi odpowiednio:

  a. do 500 loch – 200 zł
  b. 501-1000 loch – 300 zł
  c. powyżej 1000 loch – 600 zł

 2. Składka członkowska od innych organizacji ustalana jest przez Zarząd Główny. Minimalna wysokość składki wynosi 500 zł.
 3. Składka członkowska od osób fizycznych wynosi 50 zł na rok.

Udział we władzach „POLSUS”

 1. Członkowie – związki, zrzeszenia i grupy producentów uczestniczą we władzach „POLSUS” na zasadach zawartych w statucie „POLSUS”, tj. liczbę delegatów członków zwyczajnych ustala Zarząd Główny, przyjmując za podstawę:
 • wielkość produkcji  i hodowli trzody chlewnej w województwie.
 1. W przypadku organizacji o liczbie członków mniejszej niż 15 osób, Zarząd Główny może odmówić przydziału mandatu.

Udziału członków (osób fizycznych) we władzach „POLSUS”

 1. Jeśli na terenie województwa nie ma działającego związku - członka „POLSUS” lub właściwy związek nie ma możliwości przyjęcia w skład swych członków lub członek (osoba fizyczna) nie należy do związku – członka „POLSUS”, wówczas na wniosek członków (osób fizycznych) zwoływane jest zebranie członków (osób fizycznych) z całej Polski, które ma na celu wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz wybór reprezentanta do pracy w Zarządzie Głównym.
 2. Biuro „POLSUS” może wspomagać członków (osoby fizyczne) przy organizacji zebrania mającego na celu  wybór  delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz wybór reprezentanta do pracy w Zarządzie Głównym.
 3. W spotkaniu organizacyjnym dla członków (osób fizycznych)  wybierających delegata na zjazd i reprezentanta do Zarządu Głównego czynny udział powinien brać  przedstawiciel „POLSUS”, który będzie obserwatorem  przebiegu  spotkania i   przygotowania  protokołu.
 4. Na każdym spotkaniu organizacyjnym dla członków (osób fizycznych)  wybierających delegata na zjazd i reprezentanta do Zarządu Głównego należy wybrać przewodniczącego i sekretarz spotkania.
 5. Na zebraniu następuje wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów spośród wszystkich członków (osób fizycznych), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny, tj. w zależności od liczby członków „POLSUS” (osób fizycznych) w całej Polsce:
 • od 1-20 członków (osób fizycznych) wybieranych jest 3 delegatów,
 • od 21-30 członków (osób fizycznych) wybieranych jest 4 delegatów,
 • od 31-40 członków (osób fizycznych) wybieranych jest  5 delegatów itd.
 1. Wybór delegatów spośród członków (osób fizycznych) nie leży w kompetencji Biura „POLSUS” i jest sprawą wewnętrzną pomiędzy członkami „POLSUS” (osobami fizycznymi).
 1. Na zebraniu spośród delegatów wybierani są także reprezentanci członków (osób fizycznych) do Zarządu Głównego „POLSUS”.
 2. Jeśli liczba członków (osób fizycznych) wynosi od 1-20,  to przysługuje możliwość wyboru 1 (jednego)  reprezentanta grupy do składu Zarządu Głównego. W przypadku większej liczby członków (osób fizycznych)  do pracy w Zarządzie Głównym delegowany jest  reprezentant wg zasady:
  1. od 21-30 członków (osób fizycznych) wybieranych  jest 2 reprezentantów
  2. od 31-40 członków  (osób fizycznych) wybieranych jest 3 reprezentantów itd.
 3. Kadencja wybranych delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów i członków Zarządu Głównego „POLSUS” trwa 4 (cztery) lata.
 4. Przebieg zebrania powinien być udokumentowany odpowiednim protokołem, podpisanym przez dwóch członków (osoby fizyczne), tj. przewodniczącego i sekretarza,  obecnych na zebraniu i przekazany do Biura „POLSUS” w Warszawie. W protokole należy uwzględnić zapis, że na spotkaniu był obecny przedstawiciel „POLSUS”, co przedstawiciel poświadczy podpisem na protokole.   
 5. Podpisany protokół z obrad członków (osób fizycznych)  „POLSUS”,  złożony w biurze „POLSUS”,  stanowi dokument potwierdzający wybór delegatów oraz reprezentantów grupy członków (osób fizycznych) do władz PZHiPTCh „POLSUS”. 

Do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie związku/zrzeszenia/grupy producentów
 2. Wniosek o przyjęcie osoby fizycznej (hodowcy/producenta  trzody chlewnej)
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj