Termin naboru wniosków: 15 luty - 29 kwietnia 2022 r.

Pomoc finansowa dla producenta świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 15 lutego 2022 r.  do dnia 29 kwietnia 2022 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi świń, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

pomoc mogą się ubiegać producenci świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz którzy zgłosili Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Pomoc może otrzymać producent świń:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014;
  3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;
  4. który w dniu 15 listopada 2021 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;
  5. który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie (urodzonych łącznie we wszystkich siedzibach stada wchodzących w skład gospodarstwa) od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości 1 000,00 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt) urodzonych w gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt) do dnia 15 kwietnia 2022 r., jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Producent świń może wnioskować o pomoc do pełnej liczby 10 urodzonych świń lub wielokrotności tej liczby.

Przykład:

Jeżeli na dzień sporządzania wniosku w gospodarstwie urodziło się np. 26 świń, to dany wniosek może dotyczyć tylko 20 świń. Pozostałe 6 szt. będzie mogło zostać ujęte w kolejnym wniosku, jeżeli w gospodarstwie w wymaganym terminie zostaną oznakowane i zgłoszone (urodzą się) dodatkowo co najmniej 4 świnie.

Limity:

Przedmiotowa pomoc może być kumulowana w odniesieniu do wnioskodawcy z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Komunikat Komisji Europejskiej 2020/C 91 I/01 z dnia 19.03.2020 r. z późn. zm.) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:

  • produkcji podstawowej produktów rolnych – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych ram” nie może przekroczyć 290 000 EURO,
  • prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych ram” wraz z pomocą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych nie może przekroczyć 345 000 EURO,
  • prowadzenia działalności w innych sektorach – łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych ram” wraz z pomocą w zakresie rolnictwa i rybołówstwa nie może przekroczyć 2,3 mln EURO.

Przykład:

Jeżeli przedsiębiorstwo otrzymało już pomoc w sektorze rybołówstwa i akwakultury w wysokości 300 000 EURO, to z tytułu działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych może otrzymać nie więcej niż 45 000 EURO.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc nie przysługuje:

  • średniemu przedsiębiorstwu (gospodarstwu), które na dzień 31.12.2019 r. było w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014;
  • mikro lub małemu przedsiębiorstwu (gospodarstwu) jeżeli jest ono objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i otrzymało pomoc na ratowanie lub pomoc na restrukturyzację.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji w punktach informacyjnych w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

 

Materiały

Wzór wniosku - wersja Excel

Wzór wniosku - wersja pdf

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Podstawa Prawna

§13zn rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w dniu 11 stycznia 2022 r., w Dz. U. pod pozycją 45.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2015 poz. 187

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2022 poz. 45

Źródło: gov.pl

Link do artykułu

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand