W dniu 9 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie członków Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, połączone z częścią szkoleniowo-informacyjną.

Po powitaniu przybyłych, Pan Prezes dr inż. Jan Biegniewski przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie wyznaczono protokolanta oraz skład Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu sprawozdań zarządu, finansowego oraz komisji rewizyjnej nastąpiła krótka dyskusja. Pan Prezes Biegniewski, korzystając z okazji opowiedział zebranym o projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego redukcji dotacji na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz ocenę wartości użytkowej na rok 2019, odpowiednio o około 70% i 57,5% w stosunku do stawek obowiązujących w roku ubiegłym, co spotkało się z ogromnym poruszeniem na sali. Rozporządzenie takie w wielkim stopniu ograniczy rozwój krajowych programów hodowlanych, a także spowoduje kolejny drastyczny spadek stad będących pod oceną. Pan Prezes Biegniewski poinformował zebranych o działaniach podjętych przez Biuro „POLSUS” w Warszawie, razem z innymi związkami hodowców i organizacjami rolniczymi, mających na celu zdecydowany sprzeciw wobec takiego potraktowania krajowej hodowli.  

Część szkoleniowo-informacyjną rozpoczął Pan Jerzy Dymek – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Opowiadał on o sytuacji trzody chlewnej w związku z zagrożeniem ASF. Na przykładzie jedynego jak dotąd ogniska choroby w tym roku na terenie naszego kraju, opisał konieczność przestrzegania zasad bioasekuracji jako jednego z dwóch fundamentalnych filarów walki z afrykańskim pomorem świń. Drugim, równie ważnym czynnikiem w walce z tą niebezpieczna chorobą jest depopulacja dzików, tak aby choroba nie mogła mieć szansy bytu w śród zwierzyny łownej. Prelegent opisał również sytuację województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście ASF. Zaznaczył, że najbardziej rozdrobniona produkcja znajduje się na terenie powiatu włocławskiego, który ma zarazem najbliżej do terenów objętych tą ekonomicznie niebezpieczna chorobą. Po wystąpieniu, nastąpiła burzliwa dyskusja i słowa aprobaty dla działań Lekarza Wojewódzkiego, który stara się chronić produkcję wieprzowiny przed ASF na terenie Kujaw i Pomorza.

Następnym prelegentem była Pani dr inż. Anna Hammermeister, z-ca dyrektora biura PZHiPTCh „POLSUS”, która w zastępstwie dr inż. Tadeusza Blicharskiego, dyrektora biura PZHiPTCh „POLSUS” przedstawiła sytuację w zakresie hodowli i produkcji trzody chlewnej na świecie i w Polsce. Wśród wielu informacji, których część może napawać polskich rolników optymizmem, została podana jedna, wskazująca na ogromny problem produkcji i hodowli świń w Polsce – w roku 2018 do Polski sprowadzono 8,2 mln szt. warchlaków, co oznacza ogromne zapotrzebowanie producentów na materiał do tuczu, którego nie może zaspokoić rynek wewnętrzny ze względu na brak odpowiedniego programu rozwoju branży. Skutkiem tych problemów jest ciągły spadek liczby stad i loch pod oceną, a także spadek liczby zwierząt poddawanym ocenie.

Prelegentka poinformowała, że „POLSUS” ma zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi program hodowlany dla nowej rasy świń o nazwie wielka biała ojcowska, który ma na celu wykorzystać zalety rasy wbp - jest to myśl, z której korzystają również firmy komercyjne. Cechy jakie będą premiowane przy tworzeniu rasy, to wysokie tempo wzrostu, wysoka mięsność oraz selekcja na podstawie oceny w SKURTCh. Cele hodowlane dla nowej rasy to: liczba sutków min.14 (dopuszczalna asymetria jednego sutka), przyrosty na poziomie 800 g, mięsność na poziomie 64%, zużycie paszy na kg przyrostu na poziomie 2,5 kg, a także brak mutacji RYR1T w zakresie wrażliwości na stres.

Przedstawiony został także pomysł wyodrębnienia w ramach rasy pbz loch hodowlanych ze statusem Super Matka, które będą charakteryzowały się doskonałą plennością,  umożliwiającą  osiągnięcie ok. 30 prosiąt od lochy w ciągu roku.

Kolejnym tematem przedstawionym przez Panią dr inż. Anna Hammermeister były działania PZHiPTCh „POLSUS” promujące krajową hodowlę i produkcję trzody chlewnej ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Na wstępie przedstawione zostały projekty, jakie udało się zrealizować w latach 2010-2019 (łącznie 30 projektów). Dotyczyły one organizacji targów i wystaw, publikacji reklamowych, w tym skierowanych do dzieci, nagrywanie filmów reklamowych, przygotowanie spotów reklamowych do radia i TV, opracowanie metody ZP do pomiaru mięsności w małych zakładach mięsnych, modernizację strony internetowej „POLSUS”, stworzenie internetowego Katalogu Hodowców, wyszukiwarek materiału hodowlanego oraz producentów w systemie PQS. Niestety, w trakcie prezentacji prelegenta wskazała na coraz częstsze odchodzenie Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego od projektów związanych z promocją polskiej hodowli i produkcji żywca wieprzowego, na rzecz promocji samej wieprzowiny jako produktu finalnego. Fakt ten wzbudził wielki niepokój wśród zebranych, w związku z czym, członek Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej wystąpił z wnioskiem o utworzenie nowego funduszu, który zająłby się promocją hodowli i produkcji świń w Polsce. Fundusz ten miałby nosić nazwę Fundusz Promocji Żywca Wieprzowego, którego budżet bazowałby na składkach pochodzących ze sprzedaży tuczników, natomiast Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego zasilany był by ze składek pochodzących od zakładów mięsnych.

Zebranie zakończyło się poczęstunkiem, na którym zebrani żywo dyskutowali na temat usłyszanych informacji.

 Bartosz Czarniak

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand