Zauważyłeś szkody w uprawach? Złóż wniosek do właściwego terytorialnie urzędu gminy/miasta! Pamiętaj - tylko oszacowane szkody są warunkiem uzyskania wsparcia!

W związku z wystąpieniem długotrwałej suszy Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza apeluje, by rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach na skutek suszy jak najszybciej składali wnioski o oszacowanie szkód do właściwych terenowo Wójtów/Burmistrzów gmin.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach województwa, producent rolny zgłasza szkody tylko w 1 gminie, tj. w tej w której znajduje się siedziba gospodarstwa. Ponadto, jeżeli  rolnik posiada  grunty i uprawy, w których wystąpiły szkody  także w innych województwach, to składa  również wniosek o oszacowanie szkód w gminie położonej w innym województwie. W takim przypadku, rolnik przedkłada niezwłocznie protokół z innego województwa celem sporządzenia  protokołu zbiorczego przez komisję  powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na położenie największej części gospodarstwa.

Rolnik we wniosku do gminy wyszczególnia wszystkie uprawy, nawet te w których nie wystąpiły szkody i położone we wszystkich gminach województwa warmińsko-mazurskiego, jak też w gminach położonych na terenie innych województw.

Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Do wniosku o szacowanie strat powinna być dołączona kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za dany rok, a w przypadku gdy rolnik nie złożył jeszcze wniosku do ARMiR za rok bieżący, kopia wniosku za rok ubiegły. Jeżeli producent prowadzi również produkcję zwierzęcą wymienia we wniosku także zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.

Pracownicy urzędu gminy sprawdzają kompletność złożonego wniosku rolnika o szacowanie szkód, zwracając uwagę, czy nazwy upraw i powierzchnia upraw jest zgodna z kopią załączonego wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Na podstawie wniosków rolników, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje  niezwłocznie do Wojewody wniosek o uruchomienie komisji ds. szacowania szkód.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 7 lutego 2018 roku powołał we wszystkich powiatach komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W ich skład weszli między innymi przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Jednocześnie informujemy, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych dotkniętych klęską suszy oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych biorących pod uwagę występowanie suszy rolniczej w użytkach zielonych i kukurydzy.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand